Model Contract de schimb bunuri mobile - Noul Cod Civil

 

   

Contract de schimb

(varianta pentru bunuri mobile)

 

Incheiat astazi ____________

la _________________________

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

1.1. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, in calitate de copermutant (coschimbas) prim si

 

1.2. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, in calitate de copermutant (coschimbas) secund

au convenit sa incheie prezentul contract de schimb, cu respectarea dispozitiilor art. 1763-1765 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie schimbul urmatoarelor bunuri:

a) Copermutantul (coschimbasul) prim transmite in deplina proprietate copermutantului (coschimbasului) secund urmatoarele bunuri mobile:

______________________________

______________________________

______________________________

b) Bunurile de mai sus au fost dobandite in decursul timpului, prin cumparare si garantez ca acestea s-au aflat in proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent.

Valoarea totala a bunurilor este de _______ lei, adica:

____________ lei pentru bunul _________________.

____________ lei pentru bunul _________________.

c) Bunurile din prezentul contract nu sunt scoase din circuitul civil, prin trecere in proprietate publica, nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul vreunui litigiu judecatoresc si nici nu exista o terta persoana care sa ridice pretentii de nici o natura in legatura cu ele.

2.2. In schimbul bunurilor mentionate la pct. 2.1. litera a), copermutantul (coschimbasul)secund transmite in deplina proprietate copermutantului(coschimbasului) prim urmatorul bun __________________________ detinut in proprietate de copermutantul (coschimbasul) secund, fiind dobandit prin actul de dobandire _____________ in baza ___________ nr. _____ din __________ eliberat de ______________, se afla in circuitul civil, fiind liber de orice sarcini, nu este sechestrat sau urmarit, potrivit cazierului fiscal nr. ________ din ___________ eliberat de _____________, nu face obiectul nici unui litigiu judecatoresc si nu exista o terta persoana care sa ridice pretentii de nici o natura in legatura cu el.

Valoarea bunului este de ______________.

 

III. TERMENUL CONTRACTULUI

 

3.1. Transmiterea deplinei proprietati si a posesiei asupra bunurilor care formeaza obiectul prezentului contract se face astazi ______, data semnarii si autentificarii acestuia, fara indeplinirea altei formalitati.

3.2. Schimbul bunurilor care fac obiectul prezentului contract se face fara plata vreunei sulte intre copermutanti (coschimbasi).

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

 

4.1. Copermutantii (coschimbasii) se obliga sa-si predea reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract.

4.2. Copermutantii (coschimbasii) prim si secund au deplina proprietate asupra bunurilor dupa predarea-primirea lor.

4.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expeditie, de incarcare-descarcare, de manipulare, de transport si altele) se suporta astfel:

___________________________

___________________________

4.4. Copermutantii (coschimbasii) vor putea preda bunurile care fac obiectul prezentului contract si inainte de termenul prevazut de acesta, numai daca obtin acordul scris al celeilalte parti.

4.5. Bunurile care fac obiectul schimbului se considera acceptate si trec, reciproc, in proprietatea partilor la data constatarii starii lor, in procesele-verbale incheiate de parti/reprezentantii partilor.

 

V. GARANTII

 

5.1. Copermutantii (coschimbasii) garanteaza reciproc pentru evictiune si pentru eventualele vicii ascunse ale bunurilor care fac obiectul prezentului contract de schimb.

 

VI. PLATA SULTEI

 

6.1. Copermutantul (coschimbasul) debitor se obliga sa plateasca copermutantului (coschimbasului) creditor suma de _________ (in cifre si in litere) lei, reprezentand sulta datorata,(in cifre si litere) potrivit prevederilor contractului pana la data de ______________.

 

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

 

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupan cea in care a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

 

VIII. FORTA MAJORA

 

8.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ____ (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de _____(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

IX. CLAUZA PENALA

 

9.1. Partea care intarzie predarea/primirea bunurilor in conditiile si in termenele prevazute in prezentul contract se obliga sa plateasca o penalitate de ___% pe zi de intarziere calculata asupra valorii bunurilor nepredate/neprimite, dar nu mai mult decat valoarea lor.

 

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

 

XI. CLAUZE FINALE

 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de _____ exemplare originale, cate unul pentru fiecare, astazi ________, data semnarii lui.

 

 

 

 

COPERMUTANT (COSCHIMBAS) PRIM,

 

COPERMUTANT (COSCHIMBAS) SECUND,

 

 

 

Modele si Contracte cadru - schimb bunuri mobile