Model Contract de inhiriere - Noul Cod Civil

 

   

Contract de inchiriere

 

Incheiat astazi ___________

la ________________________

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

1.1. S.C. ___________________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut fiscal _______, contul nr. __________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata prin ________________, cu functia de ______________, in calitate de locator si

 

 

1.2. S.C. ____________________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut fiscal _______, contul nr. __________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata prin ________________, cu functia de ______________, in calitate de locatar

 

sau

 

1.2. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________ in calitate de locatar,

in baza aprobarii __________ nr. ______, din ___________, au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere, cu respectarea dispozitiilor art. 1777-1835 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Obiectul contractului il constituie cedarea folosintei bunului (mobil sau imobil) _______________________________ situat in ________________________________.

2.2. Predarea-primirea bunului care face obiectul prezentului contract de inchiriere este consemnata in procesul-verbal anexa nr. ______.

 

III. TERMENUL CONTRACTULUI

 

3.1. Termenul contractului este de ______ luni/ani cu incepere de la data procesului-verbal de predare-primire.

 

IV. PRETUL CONTRACTULUI

 

4.1. Pretul inchirierii - chiria - pentru folosirea bunului care face obiectul inchirierii este de _______ LEI/EURO/USD pe luna/an.

4.2. Plata chiriei se face lunar/trimestrial/semestrial pana cel mai tarziu in ultima zi a lunii/trimestrului/semestrului pentru care se face plata.

4.3. Plata chiriei se face in urmatoarele conturi:

a) contul locatorului nr. ____________ deschis la Banca _________________

b) contul locatarului nr. ____________ deschis la Banca _________________

 

V. OBLIGATIILE PARTILOR

 

5.1. Locatorul se obliga:

a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru care a fost incheiat si sa-l intretina in aceasta stare pe toata durata inchirierii;

b) sa execute la timp si in bune conditii toate lucrarile de reparatii care nu sunt in sarcina locatarului;

c) sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului, garantand pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor ascunse ori contra tulburarii folosintei bunului.

5.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:

a) sa foloseasca bunul inchiriat potrivit destinatiei rezultate din prezentul contract;

b) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii ce ii revin;

c) sa plateasca chiria in cuantumul si la termenele stabilite prin prezentul contrat;

d) la incheierea duratei contractului, sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit, adica in stare buna.

5.3. Locatorul are obligatia de a suporta toate sarcinile si impozitele datorate pentru bunul inchiriat.

5.4. Taxele comunale precum si utilitatile consumate sunt in sarcina locatarului.

 

VI. SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA CONTRACTULUI

 

6.1. Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui tert este permisa numai cu acordul prealabil dat in scris de locator si cu respectarea conditiilor si aprobarilor cerute pentru inchiriere.

 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 

7.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile datoreaza daune-interese.

7.2. Neplata chiriei la termen il autorizeaza pe locator sa rezilieze contractul si sa ceara daune-interese.

 

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

 

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

 

IX. FORTA MAJORA

 

9.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ___(zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.3. Daca in termen de ___(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese

 

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

 

XI. CLAUZE FINALE

 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ____ exemplare, cate unul pentru fiecare, astazi _______, data semnarii lui.

 

 

 

LOCATOR, LOCATAR,

 

 

Modele si Contracte cadru - Inchiriere