Model Contract garantie materiala - Noul Cod Civil

 

  

Contract de garantie materiala

 

Incheiat astazi _________________

la _________________

 

 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

A)S.C. ______________________, S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea _________________, str. ______________, nr.___, bl.___,sc. ____, et. ____, apart. ____, judetul/sectorul ___________, avand CUI nr. _________, atribut fiscal _________________ inregistrata in Registrul Comertului _________sub nr._____/___/____, cont IBAN RO ______________, deschis la ________________, telefon ___________, fax __________, reprezentata prin _________________, cu functia de _________________ in calitate de angajator si

 

sau

 

Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia __________________,cu sediul in localitatea ___________, str. _________________, nr.___, bl.___, sc.___,et. _____, apt. ____, judetul/sectorul _________________, inscrisa la _______________, in registrul _________________, sub nr. _________________, pe baza certificatului de inscriere nr. _________________, din _________________, cont IBAN RO __________, deschis la _________________,telefon/fax ___________, reprezentata de _________________,cu functia de _______________, in calitate de angajator si

 

sau

 

Asociatia familiala __________________________, cu sediul in localitatea ______________,str. _________________ nr. ___, bl.___, sc. ___, et._____,apt.___, judetul/sectorul _____________, posesoarea autorizatiei nr. _________, din ____________, eliberata de _________________, avand contul nr. ________, deschis la _________, telefon _________________,fax ________________, reprezentata de _________________, cu functia de _________________, in calitate de angajator si

 

sau

 

A)Dl./Dna. ____________________, cu domiciliul in ____________, str. ____________, nr.__, bl.____, sc. ___, et.____, apart.______, judetul/sectorul ____________, posesorul/posesoarea autorizatiei nr.__________, din ________, eliberata de __________, persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de angajator si

 

B)Dl./Dna. ___________________, cu domiciliul in ____________, str. _____________, nr. ___, bl. ____, sc. ___, et. ___, apart.____, judetul/sectorul _________________, nascut (a)la data de _________________in _______________ judetul/sectorul _________________, fiica lui _________________si al/a _________________, avand actul de identitate seria ____ nr. _______, eliberat de _____________, la data de __________, CNP ___________, in calitate de salariat-gestionar

au convenit sa incheie prezentul contract, accesoriu al contractului individual de munca nr. _____ din ______________ incheiat intre angajator si salariatul-gestionar, cu privire la constituirea garantiei materiale in baza dispozitiilor Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994,cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Obiectul contractului este constituirea unei garantii materiale formate din:

a) numerar __________ lei;

b) in natura compusa din: _____________________________ in vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate in gestiunea _________________ce i-a fost incredintata, pentru valoarea bunurilor gestionate in valoare de __________ lei.

2.2. Salariatul-gestionar are un salariu net de _________lei, iar garantia in numerar va fi retinuta in ____________ rate lunare de ___________lei fiecare, la primirea salariului/chenzinei a II-a, cu respectarea prevederilor art. 164 din Codul muncii.

 

III. OBLIGATIILE PARTILOR

 

3.1. In cazul in care, in perioada constituirii garantiei materiale convenite, exista mai multe retineri din salariu care, cumulate, depasesc o jumatate din salariul net, salariatul-gestionar se obliga ca, din veniturile sale, sa depuna la data la care se efectueaza plata salariului/chenzinei a II-a ratele datorate, devenite scadente.

3.2. Angajatorul va retine/primi sumele aferente de la salariatul-gestionar si se obliga sa le depuna in cont la CEC, evidentiind operatiunea respectiva in mod corespunzator in contabilitatea sa.

3.3. a) Angajatorul se obliga, de asemenea, sa restituie sumele retinute in contul garantiei materiale de la salariatul-gestionar, impreuna cu dobanzile aferente, numai in cazul incetarii contractului individual de munca sau la trecerea sa intr-o functie pentru care nu este necesara constituirea garantiei materiale si numai daca nu are debite din pagube materiale pe care le-a produs, in limita acestora.

b) Salariatul-gestionar consimte ca garantia in numerar sa fie folosita de angajator pentru acoperirea eventualelor pagube produse in gestiunea ce i s-a incredintat. In acest scop, angajatul-gestionar imputerniceste societatea ca intr-o asemenea eventualitate sa ridice din cont suma aferenta, pana la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii acesteia si a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obtinut impotriva angajatului-gestionar.

c) Salariatul-gestionar se obliga sa reintregeasca garantia in numerar, in conditiile prevazute pentru constituirea ei.

 

IV. CLAUZE FINALE

 

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac pane integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

4.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ______ exemplare, din care ______ astazi ________ data semnarii lui.

 

 

 

ANGAJATOR, SALARIAT-GESTIONAR,

 

 

 

Modele si Contracte cadru - Garantie materiala