Model Contract donatie teren - Noul Cod Civil

 

   

Contract de donatie

(varianta pentru donatie teren)

 

Incheiat astazi ____________

la _________________________

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

1.1. Subsemnatul (a) ___________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________,fiul (fiica) lui _____________ si al (a) _______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal _______________, in calitate de donator

 

si

 

1.2. Subsemnatul (a) ___________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________,fiul (fiica) lui ____________ si al (a) ________________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, in calitate de donatar,

au convenit sa incheie prezentul contract de donatie cu respectarea art. 985, 987-990, 10111026 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. a) Eu ____________________________, donatorul declar ca donez _______________ terenul proprietatea mea situat in localitatea _____________ judetul/sectorul

______________, compus in intregime din teren arabil extravilan, in suprafata de

______________ mp, amplasat in ____________________, avand perimetrul delimitat intre punctele, potrivit schitei de plan anexate, ce face parte integranta din prezentul contract, cu urmatoarele vecinatati si dimensiuni:

la Est __ pe latura de __ m (intre punctele _)

la Nord __ pe latura de __ m (intre punctele _)

la Vest __ pe latura de __ m (intre punctele _)

la Sud __ pe latura de __ m (intre punctele _)

b) Eu, donatorul, am dobandit imobilul ca bun propriu prin reconstituirea proprietatii, in conditiile dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, asupra terenului situat in extravilanul __________ judetul/sectorul ________________ potrivit titlului de proprietate, adeverintei si procesului-verbal de punere in posesie nr. ____________ din ________________.

c) Eu, donatorul, declar ca terenul descris mai sus se afla, in intregime, in proprietatea mea, nefiind instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane pana la data incheierii prezentului contract.

d) Eu, donatorul, declar, de asemenea, ca terenul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietatea publica, nu este urmarit si sechestrat, nu face obiectul vreunui litigiu cu privire la dreptul de proprietate si este liber de orice sarcini si servituti, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent si garantez pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 1019 Cod civil, respectiv 1695 Cod civil.

e) Taxele si impozitele catre stat, de orice natura, asupra terenului sunt in sarcina mea, donatorul, pana astazi, data autentificarii prezentului contract, si le-am achitat la zi, iar de la aceasta data trec asupra donatarului, care suporta taxele si onorariul notarului public, pentru autentificarea prezentului contract.

f) Eu, donatorul, am luat cunostinta de dispozitiile legale cu privire la rezerva succesorala a _______________________________

2.2. Noi, partile, declaram ca transmisiunea deplinei proprietati si a posesiei asupra terenului mentionat si descris mai sus se face astazi, data autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altor formalitati.

2.3. a) Eu ____________________, donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de ____________________ privind terenul mentionat si descris mai sus.

b) Am luat cunostinta de situatia juridica si de fapt a terenului ca fiind cea aratata mai sus de donator si declar ca cunosc dispozitiile legale privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe baza titlului de proprietate si, totodata, ca il scutesc pe donator de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara, intelegand sa-l dobandesc in aceste conditii si pe riscul meu, ceea ce nu-l exonereaza de raspundere pentru evictiune.

2.4. Evaluam donatia la suma de _____________ lei, exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.

 

III. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

3.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente.

 

IV. CLAUZE FINALE

 

4.1. Potrivit prevederilor art. 876 si urm. din Codul civil si a dispozitiilor art. 54 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, notarul public va indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara.

4.2. Prezentul contract a fost redactat si autentificat intr-un numar de ________ exemplare originale la Biroul Notarial Public __________.

4.3. Potrivit art. 1012 Cod Civil, prezentul contract este inscris in Registrul National Notarial.

4.4. S-au eliberat partilor un numar de ________ exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

 

 

 

DONATOR, DONATAR,

 

 

 

Modele si Contracte cadru - Donatie teren