Model Contract Individual de Munca (CIM) cu timp partial

 

       

Angajator .....................

Adresa ........................

Inregistrata la Registrul Comertului din ...... sub nr. J.../.../....

C.U.I. .......................

Telefon: ........./Fax: .......

 

Contract individual de munca*)

incheiat si inregistrat sub nr. ... / ......... in registrul general de evidenta a salariatilor

 

Data incheierii contractului ..........

 

A. Partile contractului

Angajator - persoana juridica/fizica ................, cu sediul/domiciliul in .............., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ......... sub nr. ............, cod fiscal ..........., telefon ............., reprezentata legal prin .........., in calitate de .............,

 

si

 

salariatul/salariata - domnul/doamna ................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............, str. ......., nr. ....., judetul ......., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ........... la data de ..........., CNP ................., autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria .......... nr. ....... din data .....................,

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

 

B. Obiectul contractului: .............

 

C. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariata .............. urmand sa inceapa activitatea la data de ......................;

b) determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ........... si data de ............./pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

 

D. Locul de munca

1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/comportament etc.)............ din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ................

2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ............

 

E. Felul muncii

Functia/meseria ........ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

 

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

 

F1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului

...........................................

 

G. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.

2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

H. Durata muncii

1. Prezentul contract de munca se incheie pe perioada nedeterminata, pentru o durata saptamanala de lucru de2) ....................

 

Sau

 

1. Prezentul contract de munca se incheie pe o perioada de ...... luni, cuprinsa intre data de...............si data de ......../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ......(ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica in urmatoarele conditii.....................

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

 

I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de ..... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ..........

 

J. Salariul:

1. Salariul de baza lunar brut: ...lei

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri ...;

b) indemnizatii ...;

b1) prestatii suplimentare in bani ......

b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ......

c) alte adaosuri ....

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ......

 

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie ...;

b) echipament individual de lucru ...;

c) materiale igienico-sanitare ...;

d) alimentatie de protectie ...;

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ......

 

L. Alte clauze:

a) perioada de proba este de ..... zile calendaristice;

b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ..... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ...... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca aplicabil;

d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e) alte clauze.

 

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

f) dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca si din lege;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate;

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

 

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de activitate, inregistrat sub nr. ....... / ...........la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului ............... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

 

ANGAJATOR, SALARIAT,

........... ...........

Reprezentant legal,

........................

 

 

Pe data de .............. prezentul contract inceteaza in temeiul art. ... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

 

 

ANGAJATOR,

............

 

 

Note:

*) Modelul-cadru al contractului individual de munca a fost aprobat prin OMMSS nr. 64 din 28 februarie 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003 si modificat prin: OMMSS nr. 76 din 11 martie 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003 si Ordinul 1.616 din 02 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 415 din 14 iunie 2011.

1. Angajatorul poate incadra salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma de cel putin doua ore pe zi prin mijlocirea contractului invididual de munca (pe durata nedeterminata/determinata) cu timp partial. El se incheie numai in forma scrisa (art. 104 alin. (2) din Codul muncii).

2. Durata este inferioara celei a unui salariat cu norma intreaga comparabil. Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga al aceluiasi angajator, care presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial. Atunci cand nu exista un salariat comparabil se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil acelui angajator sau dispozitiile legale.

3. La art. 105 din Codul muncii este prevazut ca in cazul incheierii unui contract individual de munca cu timp partial, acesta va cuprinde, pe langa elementele prevazute pentru contractul individual de munca, si urmatoarele elemente:

3.1. durata muncii si repartizarea programului de lucru;

3.2. conditiile in care se poate modifica programul de lucru;

3.3. interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate elementele prevazute la alin.(1), contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.

    

 

 

CIM cu timp partial